گواهینامه ها

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ یک استاندارد در راستای اصول ایزو ۹۰۰۱ می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و کارا در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان تدوین شده است. این استاندارد از طریق طراحی فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، تعیین فعالیت ها، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اهداف، باعث می شود که دریافت و ثبت شکایات مشتریان، بررسی، پاسخگویی و اقدامات لازم جهت رفع شکایات منجر به جلب رضایت مشتری و ایجاد فرصت های جهت بهبود خدمات شرکت گردد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ یک استاندارد در راستای اصول ایزو ۹۰۰۱ می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان تدوین شده است. در این استاندارد صحبت از شاخص رضایت مشتریان می شود که شاخصی مطلوب و آمیخته از عوامل مختلف برای اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد. بنابراین سازمان قادر خواهد بود از طریق انجام رضایت سنجی مشتری، تحلیل نتایج و انجام اقدامات لازم، فرصت هایی جهت بهبود خدمات خود بدست آورد.

Menu